Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Fundusze Norweskie

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Fundusze Norweskie

Wpis należy do kategorii:
Budżet programów na lata 2014-2021 (ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Budżet programów na lata 2014-2021 (ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Ważne informacje dla wnioskodawców:

 • Nowa perspektywa budżetowa 2014-2021
 • Nabory dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego:

Najważniejszy z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego jest nabór do Działania I – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – link do programu: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/opis-dzialania.php

W ramach tego działania mamy dwa poddziałania:

 • Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Poddziałanie obejmuje swoim zakresem:

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż i remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami), i/lub; ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

 • Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

Ważne informacje dla wnioskodawców:

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu, czyli od daty ogłoszenia wyników naboru –do końca programu, czyli do 30 kwietnia 2024 r.

 • Typy wnioskodawców:
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Pomniki Historii

Przewidziany jest jeden nabór ogłoszony w IV kwartale 2019 roku – od 16 stycznia do 16 marca 2020 roku.

Całkowity budżet: 60,2 mln euro, w tym:

  • Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – 46,7 mln euro;
  • Poddziałanie1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego – 13,4 mln euro

Wysokość dofinansowania: 0,5-3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkie załączniki do wniosku są publikowane na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/zalaczniki-do-ogloszenia-o-naborze.php

Fundusze norweskie każdorazowo bardzo znacząco zasilają projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego. Polska jest największym beneficjentem Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na lata 2014-2021 otrzymaliśmy pulę 809,3 mln euro. Są one podzielone na 13 programów, wśród których jest również „Kultura” (75 mln euro). W ramach tego programu można starać się o dofinansowanie na trzy działania, przy czym najpoważniejszym jest wspomniane już:

 • Działanie I – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, gdzie przewidziano tylko jeden nabór. Nie jest wymagane partnerstwo z jednym z Państw-Darczyńców.
 • Naszym zainteresowaniem powinny również cieszyć się nabory w ramach Działania II – Współpraca kulturalna. Jego celem jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami – polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Realizacja programu przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu. Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów: przedsiębiorczość kulturalnej, rozwoju publiczności, wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych.

W przypadku tego działania wymagane jest partnerstwo z którymś z Państw-Darczyńców. Całkowity budżet: 12,3 mln euro. Wysokość dofinansowania: 0,1-0,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych. Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu – do 30 kwietnia 2024 roku.

 • Trzecim działaniem w ramach funduszy norweskich jest Fundusz Współpracy Dwustronnej, którego głównym celem jest wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami. W tym przypadku planowane są trzy nabory wniosków: w IV kwartale 2019 roku, w II kwartale 2020 i I kwartale 2021 roku. Przewidziane jest dofinansowanie na wizyty studyjne, których celem jest nawiązanie lub umocnienie partnerstwa między polskimi wnioskodawcami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu; tzw. matchmaking seminar dla instytucji z Polski oraz z Państw-Darczyńców w celu nawiązania partnerstw pomiędzy instytucjami zainteresowanymi realizacją projektów w ramach Działania I oraz Działania II oraz szkolenia dla instytucji kultury organizowane przez Operatora. Udział w tym działaniu może pomóc nam w zdefiniowaniu naszych problemów, w wymianie wzajemnych doświadczeń i uzyskaniu wsparcia merytorycznego. Przykładem było wsparcie w ramach I edycji funduszy norweskich przy rewitalizacji Domów Tkaczy w Zgierzu, gdzie udało się wyremontować i zakonserwować cztery obiekty i skorzystać z doświadczeń dotyczących konserwacji budownictwa drewnianego. Budżet wynosi w obecnej perspektywie budżetowej 600 000 euro; są to dodatkowe środki, które wzbogacają podstawowy budżet programu (tj. 88,23 mln euro).

 

Link do strony: www.eog.gov.pl

 

Autor: Barbara Kozłowska

 

 

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)

    Zobacz także

    Wpisz czego szukasz