Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Ochrona dóbr kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ochrona dóbr kultury współczesnej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wpis należy do kategorii:

Jedynym aktem prawnym, który przewiduje ochronę dóbr kultury współczesnej, jest Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 roku. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2, jako wartości wysoko cenione w planowaniu i za­gospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się je, niezależnie od wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Zgodnie z art. 3 pkt 10 tej ustawy, należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków oraz założe­nia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna.

Również w dalszych przepisach, dotyczących treści dokumentów planistycznych, wskazuje się że dobra kultury współczesnej powinny być uwzględniane niezależnie od ochrony zabytków.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego:

 1. uwzględnia się uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowe­go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 2. a następnie określa się obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

W części uwarunkowań gmina powinna zatem dokonać stosownej inwentaryzacji i waloryzacji dóbr kultury współczesnej. Ponieważ studium uwarunkowań sporządzane jest obo­wiązkowo dla terenu całej gminy, analiza taka powinna być kompletna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określa się obowiązkowo zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.

 

Źródła prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r. poz. 778, ze poźn. zm.).

 

Dowiedz się więcej:

Usługa szkoleniowa na potrzeby pracowników urzędów ochrony zabytków w Polsce. Materiały szkoleniowe. Procedura administracyjna i przepisy prawnej ochrony zabytków (poziom zaawansowany), MindLab, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2017.

 

Autor: Anna Fogel 

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Ścieżki działania (0)
  Powiązane Dobre Praktyki (0)
   Powiązane Narzędzia (0)
    Powiązane Akty Prawne (1)

    Zobacz także

    Wpisz czego szukasz