Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Wpis należy do kategorii:

Kolejny z programów w niewielkim stopniu wykorzystywanych w celu ochrony dziedzictwa kulturowego, a przecież obejmuje zakresem swojego działania rybołówstwo śródlądowe, śródlądowe porty (często zabytkowe), dziedzictwo kulinarne związane z tradycyjną hodowlą ryb słodkowodnych. Środki Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Priorytet 4. „Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich” mogą być skierowane do jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak w inicjatywie LEADER wsparcie działań realizowanych na obszarach zależnych od rybactwa będzie dostępne za pośrednictwem wcześniej już wspomnianych lokalnych grup działania (LGD).

Dla projektów związanych z dziedzictwem kulturowym źródłem wsparcia będą działania realizowane w ramach Celu IV. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, a w ramach niego dwa wyodrębnione działania, inwestycyjne i miękkie:

4.2.9. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką;

4.2.10. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

O pomoc w ramach tych działań mogą ubiegać się gminy lub jednostki gminne, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, tworząc przykładowo:

 • muzea,
 • izby regionalne,
 • izby pamięci lub skanseny mające na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, związanych z tradycjami rybackimi

Dofinansowanie może wynieść do 50 proc, kosztów kwalifikowanych, a w przypadku, gdy operacja spełnia warunki określone w rozporządzeniu nr 508/2014 – do 85 proc. tych kosztów, poniesionych przez beneficjenta, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Ważne informacje dla wnioskodawców:

Maksymalna kwota pomocy dla każdego rodzaju działania będzie ustalona przez LGD w lokalnych strategiach, wartość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu niezależnie od rodzaju beneficjenta.

Wysokość pomocy finansowej w ramach działania, przyznanej LGD na:

 • jeden projekt grantowy – nie może przekroczyć 300 000 zł,
 • jedną operację własną – nie może przekroczyć 50 000 zł.

Pomoc finansową w ramach działania przyznaje się, jeżeli operacja:

 • jest zgodna z LSR i została wybrana przez LGD,
 • nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkami,
 • zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie;
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu.

 

Link do strony: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/

 

Autor: Barbara Kozłowska

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)

    Zobacz także

    Wpisz czego szukasz