Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wpis należy do kategorii:

Wsparcie dla gmin w obszarze dziedzictwa dostępne jest w działaniu Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich. Gmina/jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać pomoc w dwóch obszarach: na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, a także na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego – w wysokości maksymalnie do 500 tys. zł na każde z działań.

Jednym z działań 8.2.7. M07 są podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Osobnym źródłem dofinansowania jest program LEADER, stanowiący wsparcie dla rozwoju lokalnego dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, w tym lokalnych grup działania.

Środki mogą być przeznaczone na rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury, między innymi turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej – maksymalna wartość dotacji do 2 mln zł, o wsparcie ubiegać się mogą gminy i instytucje kultury, których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego.

Przykładowymi realizacjami, które mogą otrzymać dofinansowanie, są inwestycje w świetlicach i domach kultury, stworzenie ścieżki dydaktycznej, remont obiektów sakralnych.

Wsparcie inwestycyjne i pozyskanie dofinansowania dla projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym jest możliwe w gminach o charakterze wiejskim i miejsko-wiejskim za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD) w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Czym jest LGD:

Lokalna Grupa Działania (w skrócie: LGD), to rodzaj partnerstwa terytorialnego tworzonego zwykle na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, parafie, spółdzielnie, osoby fizyczne, w tym mieszkańcy obszaru objętego działalnością LGD. Podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach, zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. LGD opracowują Lokalne Strategie Rozwoju w oparciu o zasadę RLKS obejmują swoim zakresem terytorialnym przeważnie kilka sąsiadujących gmin. Mogą one korzystać ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, organizują nabory, dokonują oceny i wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Maksymalna kwota pomocy dla każdego rodzaju działania jest ustalona przez LGD w lokalnych strategiach,;wartość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla JST, natomiast 80 proc. dla organizacji pozarządowych. Tematyka konkursów jest bardzo różnorodna; może to być ochrona dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja, infrastruktura zdrowia itp. w zakresie działań infrastrukturalnych i miękkich.

Dodatkowym wsparciem mogą być samorządowe środki pomocowe, czyli preferencyjna pożyczka na inwestycje PROW 2014-2020.

 

Link do strony: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020

 

Autor: Barbara Kozłowska

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Ścieżki działania (1)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)

    Zobacz także

    Wpisz czego szukasz