Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok – szansa dla zabytków i kultury

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok – szansa dla zabytków i kultury

Wpis należy do kategorii:

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego można przejrzeć i przeanalizować liczne programy ogłaszane przez Ministerstwo od kilku lat. Przeważnie dla każdego z programów przewidziane są dwa nabory na przestrzeni od października roku poprzedzającego realizację projektu do końca marca roku następnego. Każdy nabór może jednak wiązać się z różnego rodzaju odstępstwami terminowymi i formalnymi, jeśli np. przewidywane są nabory specjalne związane ze szczególnie uroczystym upamiętnieniem wydarzenia lub postaci historycznej. Wszystkie jednak wymagają zaznajomienia się z zasadami regulaminowymi i sposobem wypełniania wniosku…

Programy MKiDN w 2018 r.

Dla ochrony szeroko pojętych zabytków adresowane są przede wszystkim programy z zakresu dziedzictwa kulturowego i to one będą omówione bardziej szczegółowo. Należy jednak pamiętać o tym, że wiele instytucji kultury mieści się w obiektach zabytkowych, stąd warto zapoznać się również z programami infrastrukturalnymi. Oczywiście wszelkie nasze wysiłki zmierzające do ratowania obiektu, miejsca, reliktu archeologicznego, czy tradycji wymagają odpowiedniej promocji i działań edukacyjnych. W tym celu należy wykorzystać możliwość dofinansowania, jaką dają programy edukacyjne wspierające ważne wydarzenia kulturalne, istotne rocznice historyczne, upamiętniające ważne dla polskiej kultury postaci oraz promujące, a także wspierające rozwój kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Informacje o programach MKiDN są aktualizowane na bieżąco, w miarę ich zamieszczania na stronie ministerstwa. Należy również pamiętać o innych konkursach, związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego lub umożliwiających składanie wniosków wspomagających ochronę i popularyzację obiektów oraz wydarzeń historycznych. Należą do nich m.in.

 

Ochrona zabytków 2018

Termin naboru:

Pierwszy termin naboru skończył się 31 października 2017 r. i dotyczy wyłącznie prac planowanych do wykonania w roku 2018. Drugi termin naboru odbywać się będzie do 31 marca 2018 r. i będzie dotyczył zarówno prac planowanych do wykonania w roku 2018 jak i refundacji poniesionych kosztów za prace przeprowadzone w latach 2015-2017. W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu.

Cele programu:

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję. Duży nacisk kładziony będzie na dofinansowanie prac przy obiektach najbardziej zagrożonych oraz zabytkach najcenniejszych – wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO, uznanych za Pomniki Historii oraz tych, posiadających wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Istotnym celem programu jest również zwrócenie uwagi na obiekty, mające szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego – zarówno w kontekście ogólnoświatowym, jak lokalnym, gdzie pełnią ważną rolę nośnika historii i tradycji.

Sposób finansowania:

Regulamin dopuszcza możliwość całkowitego finansowania zadania, jednak tylko w przypadku obiektów o szczególnych wartościach artystycznych, historycznych i naukowych. Generalnie zakłada się, że dofinansowanie może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych. Minimalna wartość projektu wynosi 25 000 zł, lecz w szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej. Koszty kwalifikowane są omówione w odrębnym załączniku do regulaminu.

Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się mogą ubiegać się podmioty prawa polskiego:

–  osoby fizyczne,

–  jednostki samorządu terytorialnego

– lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

Z dofinansowania wyłączone są szkoły artystyczne, uczelnie, państwowe instytucje kultury i inne instytucje wymienione w art. 72 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gdyż dla nich przeznaczone są inne programy.

Na co można składać wnioski:

W programie ogłoszonym na 2018 r. rozbito możliwe działania na dwie części, przy czym w I naborze można składać wnioski na:

1) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;

2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowane do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Drugi nabór obejmie prace wymienione powyżej oraz:

3) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków);

4) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Do programu nie można składać wniosków dla projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Warunki dodatkowe:

 • Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.
 • Obowiązkowe jest posiadanie przez wnioskodawcę konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI).
 • Wnioskodawcy wypełniają wniosek i przesyłają go wraz z załącznikami poprzez system EBOI w terminie określonym w regulaminie
 • Jedynym wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do instytucji zarządzającej na etapie naboru jest Potwierdzenie złożenia wniosku. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie Potwierdzenia złożenia wniosku w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione. Wnioskodawcy posiadający podpis elektroniczny nie są zobowiązani do dostarczenia powyższego potwierdzenia.
 • Nieuwzględnienie we wniosku wymogów określonych w regulaminie jest błędem formalnym i skutkuje odrzuceniem wniosku.
 • Wnioskodawcy mogą złożyć w trakcie naboru korekty i uzupełnienia do wniosku.
 • Do wniosku dołączono 6 załączników zawierających m.in. wykaz kosztów kwalifikowanych, karty oceny, sposób aktualizacji wniosków i inne informacje istotne do uwzględnienia przez wnioskodawcę.

 

Najczęściej popełniane błędy

Podmioty nieposiadające numerów NIP i REGON lub posługujące się błędnym numerem NIP lub REGON nie mają możliwości założenia konta i złożenia wniosków w systemie EBOI.

W przypadku jeśli wnioskodawca jest osobą fizyczną istnieje możliwość założenia konta w EBOI z wykorzystaniem nr PESEL wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawców, którzy już posiadają konto w systemie EBOI, powinni oni korzystać z dotychczasowego konta, założonego z użyciem nr NIP.

 • nieprecyzyjna analiza dokumentacji konkursowej,
 • przygotowanie wniosku niezgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej/regulaminem,
 • przygotowywanie wniosku przez osoby nie związane z tematem konkursu,
 • zostawianie najtrudniejszych- niezrozumiałych rozdziałów na ostatnią chwilę,
 • bagatelizowanie załączników (decyzji administracyjnych, rysunków, opisów, wymaganych opinii i uzgodnień),
 • brak pytań do instytucji ogłaszającej konkurs, czy innych osób kompetentnych,
 • błędy, literówki, skróty, powtórzenia,
 • niestaranne przygotowanie budżetu, harmonogramu i innych elementów wniosku.

 

Adres portalu EBOI:

https://esp.mkidn.gov.pl/

Adres strony programu:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2018/ochrona-zabytkow.php

 

 Autorzy: Barbara Kozłowska, Andrzej Nastula

 

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin - Program Ochrona Zabytków

  Wielkość pliku: 676 kB Pobierz plik
 • Wytyczne - Program Ochrona Zabytków

  Wielkość pliku: 520 kB Pobierz plik
 • Instrukcja Krok po kroku - Program Ochrona Zabytku

  Wielkość pliku: 2 MB Pobierz plik
Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Ścieżki działania (3)
Powiązane Dobre Praktyki (4)
Powiązane Narzędzia (0)
  Powiązane Akty Prawne (0)

   Zobacz także

   Wpisz czego szukasz